Terms and conditions

Όροι χρήσης


Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί προκειμένου να παράσχει την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακών παραγγελιών. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει το D
umb-box.com κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση κάθε ευθύνης του Dumb-box.com σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν συμφωνεί με όλους τους όρους, παρακαλούμε να μην συνεχίσει την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του
Dumb-box.com να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις της και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας. Γι’ αυτό και παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους αυτούς.


Aντικείμενα

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα σε κάθε κουτί. Και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στα διαφημιστικά βίντεο ενδέχεται να αντικατασταθούν χωρίς προειδοποίηση με άλλα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης αξίας. Οι αποστολές των προϊόντων θα γίνονται μεταξύ 10 και 15 κάθε μήνα αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιας καθυστέρησης σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί από την εταιρία ως λόγος ανωτέρας βίας.
Μια ημερομηνία παράδοσης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, διότι το Dumb-box.com δεν έχει καμία επίδραση στις καθυστερήσεις στην παράδοση από τον κατασκευαστή ή/ και στην εταιρία αποστολής ή λόγω ανωτέρας βίας. Καθυστερήσεις στην παράδοση, επομένως, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης. 

Πρόσβαση, περιήγηση και αλληλεπίδραση στο διαδικτυακό τόπο:

Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες μας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο σε πτυχές των ιστοσελίδων που καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιών και γενικά σε κάθε δεδομένο του διαδικτυακού τόπου το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με την συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing). Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του διαδικτυακού τόπου και των συστατικών του στοιχείων και επιβάλλει την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, ιδίως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρίας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το
Dumb-box.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Dumb-box.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Dumb-box.com παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Dumb-box.com αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το
Dumb-box.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Dumb-box.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Dumb-box.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει το μέλος/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Dumb-box.com.

O επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλικίας του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) του
Dumb-box.com στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας


Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Παρά όλα αυτά το
Dumb-box.com  δεν μπορεί να εξακριβώνει πάντα τα στοιχεία των πελατών της στις περισσότερες παραγγελίες, καθώς ζητάει την ημερομηνία γεννήσεως από τον επισκέπτη - πελάτη σε κάθε παραγγελία η οποία μπορεί να είναι ψευδή και για αυτόν το λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοια σφάλματα σε καμία περίπτωση.

Η υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από τα μέλη/χρήστες συνιστά δήλωση βούλησης σύναψης συμβάσεως πωλήσεως όπως αυτή ρυθμίζεται από την σχετική νομοθεσία και όχι απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

 

1.   την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,

2.   την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παροχής,

3.   την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή «Δέχομαι τους όρους χρήσης.» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.


Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρία για:

1.   την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή

2.   τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,

3.   την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

4.   τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:


Τα περιεχόμενα στην ιστοσελίδα του
Dumb-box.com προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα κείμενα, το σχεδιασμό, ιδίως τα γραφικά υπόκεινται στην αποκλειστική άδεια του Dumb-box.com. Η αναπαραγωγή της σελίδας μας επιτρέπεται μόνο για τον καθορισμό της επικοινωνίας των επιχειρήσεων ή να έρθετε σε επαφή με το Dumb-box.com. Αντίγραφα, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή, ιδίως στην περίπτωση των φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια από το Dumb-box.com. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

 

Πληρωμή


Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει τη δυνατότητα της χρήσης του συστήματος PayPal, πληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα και προ-αντικαταβολή
.

Έξοδα αποστολής


Η αποστολή γίνεται μέσω courier υπηρεσίες της Courier Center.
Tα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Ακύρωση παραγγελιών/συνδρομών

O αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε παραγγελία/συνδρομή πριν την παραλαβή του προϊόντος, είτε σε περίπτωση που το προϊόν παραμείνει άθικτο και φέρει άθικτη την μεμβράνη επικόλλησης.
Συνδρομές 3-6-12 κουτιών δεν ακυρώνονται έπειτα από την λήψη του πρώτου κουτιού από τον πελάτη.

 

Δικαιώματα ιδιοκτησίας


Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρίας. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

Εφαρμοστέο δίκαιο


Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του
Dumb-box.com  και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και την εταιρία, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και την εταιρία.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

Για κάθε πληροφορία, ερώτημα και υποβολή παραπόνου, παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
Contact Us.

Χρειάζεσαι βοήθεια για τις πληρωμές ή έχεις να μας κάνεις μια ερώτηση;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω facebook η μέσω email στην διεύθυνση info@dumb-box.com Για προτάσεις συνεργασίας στείλτε στο : sponsorships@dumb-box.com